Pozvánka na zasadnutie Rady školy

Pozvánka na zasadnutie Rady školy

Vážení členovia Rady školy, vážení prizvaní hostia,

pozývam Vás týmto na zasadnutie Rady školy pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2016 (v stredu) o 16:30 hod. v zborovni školy, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschop­nosti, schválenie programu.
  2. Informácia o aktuálnych zmenách v obsadení Rady školy.
  3. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy a jej výsledkoch v školskom roku 2015/2016.
  4. Školský vzdelávací program na školský rok 2016/2017.
  5. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2016/2017.
  6. Školský výchovný program Centra voľného času pri Gymnáziu pre školský rok 2016/2017.
  7. Diskusia.
  8. Uznesenie.
  9. Záver.


Dátum pridania23.10.2016 17:42
AutorMonika
KategórieOznamy, Rada skoly
NálepkyŽiadne


Cisco