Návšteva Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Návšteva Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

V novembri sme sa v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili exkurzie v Spojenej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho v Spišskej Novej Vsi. Táto škola vznikla z reálnej potreby vzdelávania detí z mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia, ktoré vzhľadom na svoje viacnásobné postihnutie nemali šancu navštevovať školu.

Škola sa vnútorne diferencuje podľa mentálnej individuálnej úrovne každého žiaka na A, B, C – variant s prihliadnutím na možné viacnásobné postihnutie.

V rámci náuky o spoločnosti v disciplíne psychológia sme sa dozvedeli veľa informácií, ktoré súvisia s rôznymi stupňami duševnej zaostalosti. Rozhodli sme sa, že navštívime priamo výchovno – vzdelávací proces v špeciálnej škole, kde sú možnosti využívania špeciálnych metód, foriem práce aj kompenzačných pomôcok, ktoré napomáhajú ku komplexnému rozvoju osobnosti týchto detí. Mali sme možnosť nielen nahliadnuť do priestorov školy, ale aj spoznať edukačný proces, ktorý v nej dennodenne prebieha. Uvedomili sme si, aká náročná je práca špeciálnych pedagógov a ich asistentov, koľko obetavosti a trpezlivosti si vyžaduje. Presvedčili sme sa, že láska, cit, spolupatričnosť, náklonnosť a iné pozitívne črty kompenzovali intelektovú nedostatočnosť postihnutých detí. Problémom postihnutých býva často aj to, že sa nevedia zaradiť medzi skupinu zdravých ľudí a táto skupina ich nevie prijať takých, akí sú. Je potrebné venovať im oveľa viac… viac trpezlivosti, viac nádeje, viac pozornosti. Mali by sme sa snažiť zlepšiť im život v našej spoločnosti. A to, ako sa to dá, nám ukázali práve v Spojenej škole sv. Maximiliána Mária Kolbeho. Na záver už len krátko: postihnutí majú právo na ohľady, trpezlivosť a toleranciu nedostatkov, ktoré z ich handicapu vyplývajú.

Naša veľká vďaka patrí p. Melegovi, zástupcovi školy, ktorý si pre nás našiel čas a veľmi citlivo a s láskou nám porozprával o činnosti a aktivitách ich školy. Nám to ukázalo, že je tu nádej pre skvalitnenie života ľudí s postihnutím a my sme sa zároveň stali vnímavejší k problémom týchto ľudí.

Mgr. Ivana Šťastná

Pohľad študentky Andrejky Lengvarskej:

Školstvo je na Slovensku jednou z najdiskutova­nejších tém. Jeho globálne klesajúca úroveň, demotivovaní študenti i učitelia, všeobecný pesimizmus pri výhliadkach do budúcnosti. Je preto nanajvýš povzbudzujúce bližšie spoznať školu, síce neštátnu, ktorá by nám mohla byť v mnohých oblastiach vzorom. Spojená škola svätého Maximiliána Kolbeho, nachádzajúca sa na sídlisku Tarča, je zameraná na osoby, ktorým ich postihnutie nedovoľuje navštevovať klasickú školu. My, študenti spoločenskovedného seminára sme spolu s pani učiteľkou Šťastnou dostali príležitosť vidieť nielen zrekonštruované a moderné priestory školy, ale aj nahliadnuť do vyučovacieho procesu, vďaka čomu sme si uvedomili, aké náročné je povolanie špeciálneho pedagóga. Postupne sme prechádzali triedami, v ktorých sa vzdelávali študenti s rôznymi typmi postihnutí, od najľahších po najťažšie. Bolo veľmi inšpirujúce spoznať pedagógov tejto školy. Ich trpezlivý a láskavý prístup ku každému študentovi z nich robí skutočných hrdinov, na ktorých sa ale bohužiaľ často zabúda. Napriek tomu, že naša spoločnosť si ich prácu adekvátne neváži, som presvedčená o tom, že títo študenti im to vynahrádzajú pokrokmi, ktoré vďaka ním robia. Ako som už spomenula, rodinnú atmosféru dotvárali útulné triedy či miestnosti vyhradené pre rozvoj praktických zručností, ako napríklad cvičná kuchynka alebo dielňa. Po prehliadke školy sme sa iba utvrdili v tom, že ak bude Slovensko niekedy schopné plne začleniť postihnuté osoby do spoločenského a pracovného života, bude to práve vďaka školám, ako je táto.

Na záver by som chcela vyjadriť svoje sklamanie nad tým, že takto kvalitne vybavené školy, či už z personálneho alebo materiálneho hľadiska, nie sú štátne a musia vznikať svojpomocne, financovaním z príspevkov darcov, napriek tomu, že ich pozitívny dopad je nespochybniteľný.

Ďakujeme pani učiteľke Šťastnej, ktorá nám umožnila sa tejto podnentej exkurzie zúčastniť, stálo to za to.Dátum pridania02.12.2016 18:51
AutorMonika
KategórieOznamy, PK SJL - DEJ - NOS - GEO
NálepkyŽiadne


Cisco