Prijímacie konanie pre 5-ročné bilingválne štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

Prijímacie konanie pre 5-ročné bilingválne štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

Milí žiaci, vážení zákonní zástupcovia,

na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vám dávame do pozornosti upravené KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA GYMNÁZIA pre školský rok 2020/2021, 7902 J 74 – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU :

Prosím, čítajte pozorne nasledujúce informácie:

Plné znenie upravených kritérií si môžete prečítať tu: Kritériá pre 5G_2020.pdf

V súlade s týmito Kritériami zverejníme na webovom sídle školy zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov (najneskôr do 15. mája 2020).

Prijatí budú žiaci, ktorí sa umiestnia v poradí na 1. – 31. mieste.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium odošle riaditeľstvo školy zákonnému zástupcovi doporučene poštou.

Čo robiť v prípade prijatia:

Prijatý uchádzač je povinný riaditeľovi školy do 4. júna 2020 oznámiť, či nastúpi, alebo nenastúpi na štúdium. Prijatý uchádzač použije tlačivo „Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium na SŠ“. Záväzné potvrdenie o nastúpení na Javorku.docx Záväzné potvrdenie o nastúpení na Javorku.pdf Vypísané a podpísané tlačivo pošle prijatý uchádzač poštou na adresu školy alebo ako naskenovanú prílohu do mailu: skola.gjavsnv@gmail.com.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Čo robiť v prípade neprijatia:

Zákonný zástupca neprijatého uchádzača má právo sa proti rozhodnutiu riaditeľky školy odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 Školského zákona 245/2008 Z. z.). V prípade uvoľnenia miesta oznámi riaditeľ školy do 15. júna 2020 možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

PaedDr. Ingeborg Skalská, riaditeľka školyDátum pridania05.05.2020 20:11
AutorMonika
KategórieOznamy, Uchádzačom o bilingválne štúdium
NálepkyŽiadne


Cisco