Kritéria prijatia 2021/2022

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov gymnázia si môžete podľa jednotlivých študijných odborov stiahnuť v nasledujúcich linkách:

Kritéria pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov boli prejednané a schválené na pedagogickej rade gymnázia dňa 18. 02. 2021.

Cisco