Školský vzdelávací program

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo štátne vzdelávacie programy pre rôzne typy škôl.

Aktuálne znenie nášho školského vzdelávacieho programu, ako i učebné plány oboch odborov a prislúchajúce poznámky k nim nájdete v priložených dokumentoch: Školský vzdelávací program, Javorka 2019-2020.pdf Učebný plán pre bilingválne štúdium.pdf Poznámky k UP pre iŠkVP – bilingválne štúdium.pdf Učebný plán pre 8. ročné štúdium.pdf Poznámky k UP pre pre iŠkVP - 8-ročné štúdium.pdf

Ponúkame Vám niektoré informácie:

Kto sme?

Sme prvé porevolučné gymnázium na Slovensku s osemročným študijným plánom zameraným na výučbu cudzích jazykov a informatiky. Dosahujeme vynikajúce umiestnenia a získavame ocenenia vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach. Zapájame sa do väčšiny aktivít v rámci mesta a okolia.

Prečo existujeme, čo je naším poslaním?

Gymnázium vychováva všestranne rozvinutú osobnosť. Aktívnu, samostatnú a tvorivú. Pripravuje študenta na maturitnú skúšku v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti maturantov dosiahnutím úplného stredného vzdelania a pripravuje študentov predovšetkým na štúdium na vysokej škole. Naším poslaním je pripraviť študentov na využívanie všetkých informačných zdrojov rozvíjaním ich schopností vyhľadávať, hodnotiť a využívať rôzne zdroje informácií proklamovaním konceptu individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo.

V čom sme iní, ako ostatné školy?

Odlišnosťou od iných stredných škôl je, že sa tu kontaktujú 10-roční študenti prím s 19-ročnými študentmi maturitných ročníkov. Prostredie vzájomnej tolerancie a spolupráce je prínosom pre všetky vekové kategórie. Dostávajú tu možnosť už 10-ročné deti vzdelávať sa v intelektuálne vyrovnanom kolektíve. Vzdelanostná úroveň študentov jednotlivých tried umožňuje rýchlejšie napredovanie a dôkladnú prípravu študentov na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy. Naša škola má dobrý kolektív, ktorý je ochotný neustále sa vzdelávať a presadzovať nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Významnou súčasťou našej školy je Štátna jazyková škola.

Čo chceme a o čo sa snažíme?

Úsilím všetkých pedagógov je, aby žiaci s radosťou chodili do školy, cítili sa v nej dobre, aby boli úspešní v každej životnej situácií, aby robili dobré meno sebe aj škole. Snažíme sa, aby žiaci prežívali v našej škole pestrý a plnohodnotný život bez strachu, drog a násilia. Snažíme sa, aby sme patrili k uznávaným školám v meste i okolí, aby s našou prácou a jej výsledkami boli spokojní všetci partneri školy. Chceme získať čo najviac kvalitných študentov.

Profil absolventa

Absolvent našej školy bude :

Silnými stránkami našej školy sú:

Hlavným kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov , učiteľov a kvalitné výsledky študentov na súťažiach a prijímacích pohovoroch na vysoké školy.

Cisco